ทุนเรียนต่อ

ทุนของสถาบันการศึกษาออสเตรเลีย

 1. Monash University International Merit Scholarships เป็นทุนที่ให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติดีเด่นซึ่งต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าที่ Monash University ทุนนี้มีมูลค่าถึง 10,000 เหรียญต่อปีการศึกษา
 2. Melbourne Research Scholarship (MRS) เป็นทุนของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นซึ่งให้กับนักศึกษาวิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยม ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลาย ๆ ด้านขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของผู้ขอทุน อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายที่อยู่ ค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย ค่าเทอม ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น
 3. La Trobe’s Academic Excellence Scholarships (AES) เป็นทุนที่ให้นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม โดยเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มูลค่าทุนนี้อยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 เหรียญ
 4. University of Sydney International Research Scholarships เป็นทุนที่ให้นักศึกษาวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยซิดนีย์ให้ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี และสามารถขยายเวลาการรับทุนได้อีก 1 เทอมสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
 5. Macquarie University International Scholarships ให้ค่าเล่าเรียนบางส่วนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยทุนนี้มีมูลค่ามากถึง 10,000 เหรียญ
 6. Adelaide Scholarships International (ASI) program เป็นทุนที่ให้นักศึกษาต่างชาติโดย University of Adelaide เพื่อที่จะดึงดูดนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาที่ University of Adelaide มีความเชี่ยวชาญและมีจุดแข็งด้านการวิจัย ทุนนี้จะให้ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ค่าประกันสุขภาพ
 7. Flinders International Postgraduate Research Scholarships (FIPRS) เป็นทุนที่ให้สำหรับผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ค่าโอนย้ายถิ่นฐาน และค่าเดินทาง

ทุนของหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย

 1. The Endeavour Postgraduate Awards เป็นทุนที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นทุนให้เปล่า ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ
 2. Australia Awards Scholarships ซึ่งเป็นทุนที่บริหารจัดการโดยกระทรวงต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย เป็นทุนที่ให้สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยให้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไปกลับ ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ รวมถึงประกันสุขภาพ
 3. International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) program เป็นทุนที่ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่เรียนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี โดยเน้นการวิจัย ระยะเวลาการให้ทุนคือ 2 ปีสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3 ปีสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก โดยให้ค่าเล่าเรียนและประกันสุขภาพ

ทุนของสถาบันการศึกษาสหราชอาณาจักร (UK)

 1. The Gates Cambridge Scholarships เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติดีเด่นและเป็นทุนที่มีเกียรติมากที่สุดอันนึงของโลก ซึ่งให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Cambridge ในสาขาวิชาใดก็ได้ แต่ละปีจะมีการให้ทุนนี้เป็นจำนวนกว่า 95 ทุนโดยให้ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการทำ fieldwork ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาเชิงวิชาการ และอื่น ๆ
 2. Louis Dreyfus-Weidenfeld and Hoffmann Scholarship and Leadership Programme เป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจากทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ เศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะและนโยบายต่างประเทศ ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างน้อย £14,533
 3. Clarendon Fund Scholarships เป็นทุนของมหาวิทยาลัย Oxford ในแต่ละปีจะมีการให้ทุนนี้เป็นจำนวนประมาณ 140 ทุน โดยดูจากผลการเรียน ความเป็นเลิศด้านวิชาการและศักยภาพของนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ มูลค่าของทุนขั้นต่ำอยู่ที่ £14,553 ซึ่งให้ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 4. Warwick Chancellor’s International Scholarships เป็นทุนที่ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Warwick ให้ทุนนี้ปีละ 25 ทุน โดยเป็นค่าเล่าเรียนกว่า £20,730 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกประมาณ £14,800 
 5. University of Sussex Chancellor’s International Scholarships เป็นทุนที่ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโท โดยดูจากผลการเรียนผลงานวิชาการและศักยภาพ แต่ละปี University of Sussex จะให้ทุนรวมทั้งสิ้น 25 ทุน โดยเป็นการลดค่าเล่าเรียนให้ 50%
 6. UWE Chancellor’s Scholarships เป็นทุนที่ให้โดย University of the West of England โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่นักเรียนต่างชาติซึ่งมีมูลค่าจำนวนมากกว่า £100,000
 7. Transform Together scholarships ให้โดย Sheffield Hallam University สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยลดค่าเล่าเรียนให้ถึง 50%

ทุนของหน่วยงานรัฐบาลสหราชอาณาจักร (UK)

 1. Chevening Scholarships เป็นทุนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ให้นักศึกษาทั่วโลกจำนวนรวม 1,500 ทุนต่อปี เป็นโครงการที่สนับสนุนทางการเงินแก่นักวิชาการ นักศึกษาที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร เป็นทุนให้เปล่าที่รวมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทาง และค่าวีซ่า
 2. The Commonwealth Scholarships ให้สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาในเครือจักรภพ เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (UK) เป็นทุนของ the UK Department for International Development (DFID) โดยให้ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าทำวิทยานิพนธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

เรียนที่ไหนดี เรียนหลักสูตรอะไรดี ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ มีทุนการศึกษาไหม พักที่ไหนดี และคำถามอีกมากมายที่คุณอยากได้คำตอบ

เพียงส่งอีเมลล์ติดต่อเราที่:   study@study8.info

หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็ว

error: Content is protected !!